SESTEK SES VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
ÇALIŞAN/ STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

SESTEK SES VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu
SESTEK olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri
Kimlik, iletişim, mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c) : c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

*Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz.

**İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir. 

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

  • Çalışan/Stajyer adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi.
  • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.
  • Kariyer siteleri aracılığıyla.
  • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi
  • Çalışan/Stajyer adayı tarafından özgeçmişlerin iletilmesi
  • Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanallar

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yabancı personel olmanız halinde, kişisel verileriniz, çalışma izni işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca açık rızanız aranmaksızın yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

e) Yurt Dışına Aktarım  
İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365 e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.  Şirketimiz ile işbu kanallar üzerinden iletişime geçmeyi tercih etmeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmış olacaktır.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • “Sestek İstanbul Ofisi: Ayazağa Mahallesi Cendere Cad. 109B Vadistanbul Bulvar 1B Blok Ofis No:4 / 34396 Sarıyer, İstanbul–Türkiye” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • sestek@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@sestek.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

g) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Güncelleme: 1 Temmuz 2022.